گروه صافکاری و نقاشی


اتاق رنگ
اتاق رنگ

جک شاسی کش
جک شاسی کش

دستگاه جک صافکاری
جک صافکاری

جوش نقطه ای

خشک کن موضعی
خشک کن موضعی

دستگاه pdr
PDR

ابزار صافکاری
ابزار صافکاری